BIP
 Światowy Dzień bez tytoniu !
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż tegoroczne obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, przypadające na 31 maja 2021 r. przebiegać będą pod hasłem „Zobowiązuj się zakończyć. Obiecaj, że rzucisz dzisiaj!".
Drogi rodzicu zapoznaj się z materiałem umieszczonym poniżej:
>> Światowy Dzień bez tytoniu <<
Zachęcamy do lektury :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dzieci w wirtualnej sieci
Drodzy rodzice!

Tak jak nie wpuścilibyśmy dziecka na ruchliwe skrzyżowanie bez przygotowania, tak nie wpuszczajmy go do świata internetu bez wskazania jasnych reguł zachowania w sieci.
• Jak rozpoznać, czy moje dziecko jest uzależnione od smartfona?
• Jak sprawdzić, czy moje dziecko gra za dużo?
• Jak chronić dziecko przed internetową pornografią?
• Jak pomóc dziecku radzić sobie z zagrożeniami wirtualnego świata?
• Jak przeprowadzić cyfrowy detoks?


JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWEGO ŚWIATA?
Odpowiedzi na powyższe pytania i wiele istotnych informacji na temat zagrożeń w sieci czyhających na dzieci znajdą Państwo w linku zamieszczonym poniżej:
http://www.edukacja-zdrowotna.pl/dzieci-w-wirtualnej-sieci/
Artykuł promowany przez
FUNDACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PSYCHOTERAPII
Zachęcamy do lektury :)

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Drodzy rodzice!

Uprzejmie informuję, że w okresie wakacji w 2021 roku w Przedszkolu Miejskim nr 3 "Ekoludki"
planowana jest przerwa urlopowa w terminie:

od 26.07.2021 r. do 06.08.2021 r. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
do Przedszkola Miejskiego nr 3
" Ekoludki"
na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. 2020 poz. 910);

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Ekoludki" ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022

 
Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą rocznika:
2018- 4 wolnych miejsc

 

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru u dyrektora przedszkola
od 20 do 27 kwietnia 2021r., do godz. 15.00
Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
• orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
• orzeczenie o niepełnosprawności matki;
• orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
• orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), na stronie internetowej: przedszkola - w BIP (www.e-bip.org.pl/ekoludki w zakładce Rekrutacja do placówki)

https://www.e-bip.org.pl/ekoludki/13343

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
unnamed.jpg
Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,a Wielkanoc przyniesie
pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
Wesołych Świąt Wielkanocnych !
 
Dyrektor oraz pracownicy
Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Ekoludki"
w Kostrzynie nad Odrą
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie nowych zasad bezpieczeństwa
zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. (DZ. U. 2021 r. poz. 561) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w dniach od 27.03.2021 do 18.04.2021 zostaje ograniczona działalność przedszkola

Przedszkole będzie sprawować opiekę na wniosek rodzica nad dziećmi:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O NABORZE
do Przedszkola Miejskiego nr 3
" Ekoludki"
na rok szkolny 2021/2022


Na podstawie:

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. 2020 poz. 910);


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Ekoludki" ogłasza nabór
na wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022

Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą rocznika:
2018- 25 wolnych miejsc
2017- 2 wolne miejsca
2016- 1 wolne miejsce

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru u dyrektora przedszkola
od 01 do 25 marca 2021r., do godz. 15.00
Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
• orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
• orzeczenie o niepełnosprawności matki;
• orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
• orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), na stronie internetowej: przedszkola - w BIP (www.e-bip.org.pl/ekoludki w zakładce Rekrutacja do placówki)

https://www.e-bip.org.pl/ekoludki/13343

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
do Przedszkola Miejskiego nr 3"Ekoludki"
 
Od 1 marca do 25 marca będzie odbywać się nabór do naszego Przedszkola. Wnioski wraz załącznikami należy składać w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru u dyrektora przedszkola. 
 
Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), oraz na stronie internetowej przedszkola - w BIP (link poniżej)
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SZKÓŁ

Od dnia 22 stycznia 2021 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych. 

Termin składania wniosków 25.01.2021 - 05.03.2021 

Wnioski w wersji papierowej o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej składają rodzice lub opiekunowie do szkoły pierwszego wyboru.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci 7 - letnie rozpoczynają naukę w klasie pierwszej obowiązkowo, natomiast o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej dziecka

6 - letniego decydują rodzice lub opiekunowie prawni.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
 
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

Szczegółowe informacje oraz gotowy druk deklaracji o kontynuacji edukacji w przedszkolu znajdują się poniżej: 

 

https://www.e-bip.org.pl/ekoludki/13343

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!
 ZYCZENIA.png
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim najlepsze życzenia.

Wesołych, spokojnych i przede wszystkim zdrowych 

Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych. 

 

  


Dyrektor oraz pracownicy
Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Ekoludki"
w Kostrzynie nad Odrą

 


 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Drodzy Rodzice!

We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/ 2021. Spotkamy się po długiej przerwie.
Witamy serdecznie wszystkie przedszkolaki, które zawitają w nasze przedszkolne progi. 
W celu  zapewnienia jak największego bezpieczeństwa wszystkim uczęszczającym do przedszkola dzieciom, rodzicom oraz pracownikom stworzyliśmy procedury funkcjonowania przedszkola. Będziemy funkcjonować w oparciu o nowe zasady tzw. reżimu sanitarnego, które są zgodne z przepisami prawa, wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opracowane procedury funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii są dostępne na stronie przedszkola – BIP oraz u nauczycielek w grupach.  
 
Poniżej kilka niezwykle ważnych informacji:

Od 1 września przedszkole pracuje w godz. 6:30 do 16:00. W godzinach porannych oraz popołudniowych grupy łączą się ze sobą.
Przy przyjściu dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo stosowne oświadczenia związane z posłaniem dziecka w okresie pandemii do przedszkola. 
Rodzice/ opiekunowie wchodząc do przedszkola obowiązkowo osłaniają usta i nos maseczką/używają przyłbicy i dezynfekują ręce lub ubierając rękawiczki.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu – hol i szatnia z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub więcej rodziców z dziećmi  w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m, przy czym konieczne są osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu. Rodzice nie wchodzą          z dziećmi do sal dydaktycznych.
Prosimy, aby w przypadku zebrania się większej liczby rodziców z dzieckiem oczekujących na wejście do szatni, o ograniczenie czasu przebywania w szatni do minimum, by moment przyprowadzania i odbierania dzieci przebiegał sprawnie.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące całej grupy nauczyciele będą przekazywali poprzez ustalony na zebraniach z Państwem sposób. Terminy zebrań podane zostaną przez wychowawców w najbliższym czasie.
Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 
Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (jako niepokojące objawy rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy, podwyższona temperatura ciała).

Prosimy wszystkich rodziców o wyrozumiałość i dostosowywanie się do nowych zasad i obostrzeń. Pamiętajmy, żeby dbać o zdrowie swoje i całej społeczności przedszkolnej. Zadbajmy wspólnie, aby pierwsze dni w tym trudnym czasie przebiegły sprawnie i spokojnie. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cloud.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uwaga rodzice!

Informacje dotyczące przerwy urlopowej dla wszystkich przedszkoli w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w linku poniżej :

https://www.e-bip.org.pl/ekoludki/10317 

 W okresie wakacyjnym do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie te dzieci,

których rodzice złożyli stosowne wnioski do 29 maja 2020.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Drodzy rodzice!
Szanowni rodzice w związku z przekazaną przez Premiera informacją dotyczącą dalszej możliwości korzystania przez rodziców z zasiłku opiekuńczego na dziecko w okresie epidemii COVID-19 oraz ograniczoną liczbą miejsc, jakie możemy zagwarantować dzieciom w przedszkolu (wynik założeń reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego). Prosimy o deklarację, kto z Państwa, nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i zamierza korzystać z usług przedszkola w okresie od 25 maja do 26 czerwca. Informację tę prosimy przekazać wychowawcom lub dyrektorowi, wraz z podaniem terminu, w którym jest planowane uczęszczanie dziecka do placówki do środy 20 maja.

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej: z placówek w pierwszej kolejności, mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Grupy mogą być mieszane wiekowo, do grupy może zostać przydzielony nauczyciel, nie będący wychowawcą dziecka. W przypadku większej liczby chętnych, niż liczba miejsc, które przedszkole może zapewnić, Organ Prowadzący może wskazać miejsce dla dziecka w innej placówce.

Obecnie do odwołania przedszkole jest otwarte w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Przed przyjściem dziecka do przedszkola rodzic zapoznaje się z procedurami udostępnionymi na stronie internetowej przedszkola oraz podpisuje stosowne oświadczenie związane z powrotem dziecka w czasie epidemii do przedszkola.

 

Jednocześnie przypominamy, że od 29 czerwca w miejskich przedszkolach w naszym mieście rozpoczynają się przerwy urlopowe. Rodzice, tych dzieci, które będą uczęszczały w okresie wakacji do przedszkoli, w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja zobowiązani są złożyć do placówek stosowne wnioski, do pobrania na stronach internetowych wszystkich miejskich przedszkoli. Również Ci z Państwa, których dziecko będzie uczęszczało w czasie wakacji do naszego przedszkola. Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Drodzy rodzice!

Informacje dotyczące przerwy wakacyjnej w miejskich przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020

oraz stosowane wnioski do pobrania na BIP przedszkola w zakładce aktualności

bezpośredni link: https://www.e-bip.org.pl/ekoludki/10317

 

Wszyscy rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi wybranego przedszkola wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka 
do przedszkola na czas przerwy urlopowej/ dyżuru" w terminie do 29 maja 2020 (do każdego przedszkola oddzielna karta).

 


 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Prosimy o zapoznanie się z procedurami umieszczonymi w BIP,
 
które będą obowiązywały w naszym przedszkolu od dnia ponownego otwarcia placówki.
 
Link do procedur:

https://www.e-bip.org.pl/ekoludki/22186

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
  
unnamed.jpg
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

składamy wszystkim najlepsze życzenia. Niech ten

szczególny okres będzie okresem zadumy,

wyciszenia, wypoczynku

i prawdziwej radości.
 
 
 
Dyrektor oraz pracownicy
Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Ekoludki"
w Kostrzynie nad Odrą
 
 
Wielkanoc 2020 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Ważne!!!

Szanowni Rodzice biorący udział w rekrutacji na rok szk. 2020/2021
System elektronicznych rekrutacji w związku ze zmianą harmonogramu rekrutacji, nie zadziałał prawidłowo
i wygenerował do Państwa wiadomości e-mail, które nie są rzeczywistym wynikiem postępowania rekrutacyjnego.
Składanie wniosków trwa do 2 kwietnia, listy zakwalifikowanych pojawią się 16 kwietnia.

Za utrudnienia przepraszamy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Drodzy rodzice! 

W związku z zamknięciem placówki przedszkola, kadra przedszkola zadbała o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. W związku z zaistniałą sytuacją stworzyliśmy dla państwa kącik dydaktyczny oraz logopedyczny, w którym każdego dnia pojawiają się propozycje zabaw dla dzieci w każdym wieku od 3 do 6 roku życia.
Kącik znajduje się w zakładce : 
 
strefa rodzica ------->kącik dydaktyczny
      kącik logopedyczny 


Zachęcamy do sprawdzania zarówno propozycji różnego rodzaju zabaw dydaktycznych, jak i ćwiczeń logopedycznych.Postaramy się każdego dnia przekazać Wam mnóstwo inspiracji do zabaw i rozwijania zainteresowań dzieci.
Życzymy dużo zdrowia i dobrej zabawy w zaciszu domowym :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 11.03.2020
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;


OD PONIEDZIAŁKU, 16 MARCA BR. WYCHOWANKOWIE I UCZNIOWIE NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
• ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
• ⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Ekoludki" ogłasza nabór
na wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021

 

Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą rocznika: 
2017- 25 wolnych miejsc
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy platformy e-rekrutacja, do której można się zalogować po przez https://kostrzyn.4parents.edu.pl
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać za pomocą Platformy https://kostrzyn.4parents.edu.pl a następnie dostarczyć w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru. u dyrektora przedszkola, 
od 02 do 25 marca 2020r., do godz. 15.00

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się:
  • w przedszkolu (w formie papierowej),
  • na stronach internetowych: przedszkola - w BIP (www.e-bip.org.pl/ekoludki w zakładce Rekrutacja do placówki)

 


Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
AKTUALNE INFORMACJE dotyczące koronowirusa COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce
" co musisz wiedzieć o koronawirusie"

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uprzejmie informujemy, że dostępne są szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji do przedszkola.

Znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej naszego Przedszkola. Poniżej znajduje się link do strony:

https://www.e-bip.org.pl/ekoludki/13343 

 

Naszym celem jest prowadzenie placówki przedszkolnej o wysokim standardzie, przyjaznego dzieciom oraz bezpiecznego, do którego Państwa pociechy będą przychodzić z radością i zaciekawieniem. Zależy nam na ciągłym rozwoju i doskonaleniu.

 

NASZE ATUTY:
 
Kadra Pedagogiczna to z jednej strony doświadczenie i profesjonalizm, z drugiej energia i kreatywność. Wszyscy działamy z pasją, świadomi celów, jasno określonej wspólnie wizji,
 
• Co za tym idzie - wysoki poziom nauczania, bardzo dobrze przygotowane dzieci do dalszej edukacji w szkole. Potwierdzeniem są opinie nauczycieli ze kostrzyńskich szkół podstawowych i Rodziców naszych absolwentów, którzy ukończyli edukację w naszym przedszkolu i osiągają najlepsze wyniki w nauce oraz odnoszą sukcesy w innych sferach życiowych,
 
• Kładziemy nacisk na współpracę z Rodzicami: zajęcia otwarte, spotkania indywidualne, prelekcje dla Rodziców ze specjalistami na terenie Przedszkola, zebrania grupowe. 
 
Specjaliści - logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i pani katechetka, oraz instruktorzy zajęć dodatkowych to osoby o wysokich kwalifikacjach z doświadczeniem,
 
• Prowadzimy „Przedszkolny Punkt Pomocy Psychologicznej" - konsultacje z psychologiem,
 
Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, 
 
• Posiadamy bogatą ofertę programową: codzienne zajęcia programowe, język angielski 2 x w tyg., zajęcia muzyczno-rytmiczne 1 x w tyg., zajęcia taneczne 1 x w tyg., religia 2 x w tyg.(dla chętnych), gimnastyka korekcyjna 2 x w tyg., zajęcia na kółkach zainteresowań 2 x w m-cu, stała opieka logopedy i terapeuty pedagogicznego, 
 
• Własna kuchnia i zdrowa dieta dla dzieci, nielimitowane posiłki, podawanie dzieciom wody mineralnej niegazowanej,
 
Nowoczesny, duży i bezpieczny plac zabaw spełniający wszelkie wymogi, przystosowany do zabaw w sezonie wiosenno-letnim jak i jesienno-zimowym (górka do zjeżdżania na sankach/jabłuszku, sprzęt do ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń umysłowych),
 
Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny dla wspólnego bezpieczeństwa,
 
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych - zajęcia te gwarantują wszechstronny rozwój wychowanków oraz wykrywanie talentów,
 
Bardzo dobra lokalizacja - przedszkole położone jest w pięknym, zielonym otoczeniu, w pobliżu parku i ogrodów,
 
• Organizujemy w przedszkolu imprezy i uroczystości przedszkolne dla środowiska rodzinnego i imprezy urodzinowe dla dzieci,
 
Zapewniamy realizację pełnego programu wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzupełnionego o nasze programy autorskie.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

"EKOLUDKI"
Przedszkole Miejskie nr 3 w Kostrzynie nad OdrąCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek